EU

Imex Poland Sp. z o.o. zawarła w dniu 19.01.2021 r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0159/19-00 projektu „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej dla potrzeb IMEX Poland Sp. z o.o.”

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Cele projektu:

Głównym celem jest: Zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej przez IMEX Poland Sp. z o.o. poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji. 

Planowane efekty inwestycji:

Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych –  4 092,45 Mg CO₂/rok

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 14 009,42 GJ/rok

Wartość projektu: 4 121 115,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 853 999,00 PLN

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących przedmiotowego projektu. Przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można dokonywać poprzez:

– adres e-mail: naduzycia.pois@mfipr.gov.pl lub,

– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


 Zapytanie ofertowe